จรรยาบรรณในมหาวิทยา่ลัยราชภัฏเลย

******************

๑.ที่มาของจรรยาบรรณ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๔๗(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑) มาตรา๔๕ ได้บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. กำหนด อันเป็นบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เห็นชอบประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ที่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ รวมตลอดถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 

 

๒.การบังคับใช้จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งถือเป็น “ บุคลากร” ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกคน

 

 

๓.คู่มือจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คู่มือ จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำโดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้อำนาจในการกำกับดูแลจรรยาบรรณ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลับราชภัฏเลยตระหนักุถึงจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

๔.ความหมายจรรยาบรรณ

หมายความว่า ประมวลความประพฤติของข้าราชการในมหาวิทยาลัย ที่ควรยึดถือและปฏิบัติ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของข้าราชการในมหาวิทยาลัย

 

 

 

๕.การส่งเสริมจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

แก่ข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

---------------------------------

 

หลักการและเหตุผล

จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติของข้าราชการในมหาวิทยาลัย ที่ควรยึดถือและปฏิบัติ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคคล

การมีจรรยาบรรณ เริ่มจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาด้วย จริยธรรมและคุณธรรม คือบันไดที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายของการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการกัดการการบำรุงรักรักษาการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทำนุบำรุงศีลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู จึงมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องมีจรรยาบรรณ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ปรัชญา

“ เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาองค์กร บุคลากรรักษาจรรยาบรรณ”

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

๒. กำกับดูแลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

๓. กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดจรรยาบรรณ

๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

การดำเนินการ

ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยความร่วมจากคณะ ศูนย์ สำนัก และสำนักงานอธิการบดี โดย วิธีการ อาทิเช่น

- จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

- เผยแพร่ คู่มือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของตนเองเพื่อรักษาไว้โดยเคร่งครัด

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

- อบรมความรู้เรื่องวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณบุคลากร

- ส่งเสริมบุคลากรดีเด่นและบุคลากรตัวอย่าง

- มีมาตรการในการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดจรรยาบรรณเพื่อไม่ให้เป็นเยียงอย่าง

- มีการประเมินผลการผลการปฏิบัติงานทุกๆ ๓ เดือน

การบริหารโครงการ

เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

๑. กรรมการอำนวยการ

๒. กรรมการดำเนินการ

๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

การแต่งตั้งบุคคลตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ให้ตั้งโดยคำนึงถึงบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของโครงการนี้

 

การประเมินโครงการ

คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประเมินผลการดำเนินการของโครงการทุกๆ ๓ เดือน และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทราบ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
  • มีมาตรการป้องกันการกระทำความผิดจรรยาบรรณที่เคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒. คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ

๓. งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

 

 

๖.ผู้กำกับจรรยาบรรณ

ผู้กำกับดูแลและส่งเสริมจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สำเนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่ ๐๔๖๙/๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแลและดำเนินงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

--------------------------------------

เพื่อให้มีบุคคลผู้กำกับดูแลและดำเนินงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการ รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและ ลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามนโยบายและแนวทางการส่งเสริมจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กำกับดูแลและดำเนินงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งประกอบไปด้วย

ก) คณะที่ปรึกษา

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

๔. คณบดีทุกคณะ

๕. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๖. ผู้อำนวยการกองกลาง

ข) หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

๑. งานนิติการ

๒. งานบริหารงานบุคคล

หน้าที่

๑. กำกับดูแลให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รักษาจรรยาบรรณ

๒. ส่งเสริมจรรยาบรรณแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๓. สรุปผลและรายงานผลการกำกับดูแลและส่งเสริมจรรยาบรรณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทราบอย่างน้อยทุกๆ เดือน

๔. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

( รองศาสตราจารย์นคร อินทรีย์สังวร)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

๗.ช่องทางการสื่งสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

เนื่องจากข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นทางจรรยาบรรณเป็นข้อมูลซึ่งมีได้ทั้งข้อดีและเสีย ดังนั้นงานนิติการจึงได้จัดให้มี

การติดต่อช่องทางการแสดงข้อคิดเห็นและร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยทางเมล์

lawyer_lru@hotmail.com ซึ่งเป็นเมล์ประจำของงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

งานนิติการขอให้การรับรองว่าข้อมูลทุกประการที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นข้อมูลข่าวสารชั้นเอกสารลับ

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

 

คลิ๊กแสดงความคิดเห็น

 

๘.คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ

สำเนา

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่ ๐๐๕ /๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 


เพื่อให้มีคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้ตราโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑) และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธาน

๒. รองศาสตราจารย์อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธาน

๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

๔. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์ ผู้แทนจากอาจารย์จากสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ ผู้แทนจากคณบดี กรรมการ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ผู้แทนจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ศูนย์ สำนัก กรรมการ

๘. นายอริญชัย หามณี ผู้แทนจากพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ กรรมการ

๙. นายชัยวิชิต ฉิมลี ผู้แทนจากพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ กรรมการ

๑๐. นายกนก นามคันที ผู้แทนจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ

๑๑. นายรังสี ศศิสุวรรณพงศ์ ผู้แทนจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ

๑๒. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ

๑๓. นายกีรติ สวยงาม ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. นางสาวปนิดา สูงแข็ง ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

(๑) วางนโยบายกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

(๒) ส่งเสริม และพัฒนาจรรยาบรรณแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างสม่ำเสมอ

(๓) กำหนดมาตรการ เสนอข้อควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติมการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดจรรยาบรรณเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(๔) งานอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(รองศาสตราจารย์ดำรง หอมดี)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

นิติกร ประจำงานนิติการ กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ติดต่อ ๐๔๒-๘๓๕-๒๒๔-๘ ต่อ ๔๑๑๒๒

lawyer_lru@hotmail.com